ข้อมูล อบต.
นายวราวุธ กันตีมูล - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง<br>โทร. 065-9193272

นายวราวุธ กันตีมูล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง
โทร. 065-9193272

สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

โครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนตำบลออนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

  • 31 ตุลาคม 2566
  • 91 ครั้ง

ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลออนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง ได้มีการจัดโครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนตำบลออนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง (อาคาร2) อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวราวุธ กันตีมูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง เป็นประธานเปิดพิธีโครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนตำบลออนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 นายจรูญโรจน์ สุทธะนะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อรอนงค์ ภาคพิชเจริญ อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่และ นายชูชาติ พูลทอง ประธาน อสม.ตำบลสันทรายหลวง ได้มาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรม องค์กรภาคีเครือข่าย ได้แก่ โรงเรียนในเขตตำบลออนกลาง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต.ออนกลาง, โรงพยาบาลแม่ออน, ชมรมผู้สูงอายุต.ออนกลาง, อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต.ออนกลาง, ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และ ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน ซึ่งวัตถุประสงค์หลักในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อให้มีการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลออนกลาง อย่างเป็นระบบ และมีการจัดทำแผนงานที่ใช้เป็นแนวทาวการแก้ไขปัญหา และกำหนดทิศทางการดำเนินงานในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยบริการประชาชนและภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาให้เกิดสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: