ข้อมูล อบต.
นายวราวุธ กันตีมูล - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง<br>โทร. 065-9193272

นายวราวุธ กันตีมูล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง
โทร. 065-9193272

สายตรงนายก

แผนพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566)

150 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 253 KB. 19
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 857 KB. 16
3 การนำแผนพัฒนาฯ สู่การปฏิบัติ 278 KB. 12
4 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01) 164 KB. 12
5 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01) 74 KB. 11
6 ผ.02 แผนงานบริหารงานทั่วไป 488 KB. 13
7 ผ.02 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 234 KB. 8
8 ผ.02 แผนงานการศึกษา 629 KB. 10
9 ผ.02 แผนงานสาธารณสุข 459 KB. 9
10 ผ.02 แผนงานเคหะและชุมชน 143 KB. 10
11 ผ.02 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 264 KB. 9
12 ผ.02 แผนงานการศาสนาฯ 501 KB. 9
13 ผ.02 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1.73 MB. 12
14 ผ.02 แผนงานการเกษตร 337 KB. 11
15 ผ.02 แผนงานงบกลาง 305 KB. 10
16 ผ.02/1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 970 KB. 11
17 ผ.02/1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 348 KB. 9
18 ผ.02/1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 475 KB. 9
19 ผ.02/1 ยุทธศาสตร์ที่ 4 465 KB. 10
20 ผ.02/1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 790 KB. 9
21 ผ.02/1 ยุทธศาสตร์ที่ 6 313 KB. 10
22 ผ.02/1 ยุทธศาสตร์ที่ 7 556 KB. 10
23 ผ. 03 บัญชีครุภัณฑ์ 487 KB. 12
24 การติดตามและประเมินผล 502 KB. 11

แชร์ให้เพื่อน: