ข้อมูล อบต.
นายวราวุธ กันตีมูล - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง<br>โทร. 065-9193272

นายวราวุธ กันตีมูล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง
โทร. 065-9193272

สายตรงนายก

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

48 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ปก แผนดำเนินงาน ประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2566 75 KB. 15
2 ที่มาของแผนดำเนินงาน 127 KB. 12
3 แบบสรุปโครงการ (ผด.01) แผนงานงบกลาง 66 KB. 12
4 แบบสรุปโครงการ (ผด.01) แผนงานบริหารงานทั่วไป 56 KB. 11
5 แบบสรุปโครงการ (ผด.01) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 61 KB. 11
6 แบบสรุปโครงการ (ผด.01) แผนงานการศึกษา 62 KB. 15
7 แบบสรุปโครงการ (ผด.01) แนงานสาธารณสุข 73 KB. 13
8 แบบสรุปโครงการ (ผด.01) แผนงานเคหะและชุมชน 58 KB. 12
9 แบบสรุปโครงการ (ผด.01) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 65 KB. 9
10 แบบสรุปโครงการ (ผด.01) แผนงายการศาสนาฯ 73 KB. 12
11 บัญชีโครงการ (ผด.01) แผนงานอุตสาหกรรมฯ 61 KB. 12
12 แบบสรุปโครงการ (ผด.01) แผนงานการเกษตร 63 KB. 12
13 บัญชีโครงการ กิจกรรม (ผด.02) 678 KB. 10
14 บัญชีครุภัณฑ์สำนักงาน (ผด.02/1) บริหารงานทั่วไป 51 KB. 10
15 บัญชีครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ผด.02/1) บริหารงานทั่วไป 55 KB. 11
16 บัญชีครุภัณฑ์งานบ้านฯ (ผด.02/1) บริหารงานทั่วไป 51 KB. 10
17 บัญชีครุภัณฑ์สำนักงาน (ผด.02/1) กองคลัง 51 KB. 12
18 บัญชีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ผด.02/1) กองคลัง 83 KB. 12
19 บัญชีครุภัณฑ์สำนักงาน (ผด.02/1) แผนงานการศึกษา 52 KB. 11
20 บัญชีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ผด.02/1) แผนงารการศึกษา 77 KB. 11
21 บัญชีครุภัณฑ์สำนักงาน (ผด.02/1) แผนงานอุตสาหกรรมฯ 51 KB. 11
22 บัญชีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ผด.02/1) แผนงานอุตสาหกรรมฯ 59 KB. 10

แชร์ให้เพื่อน: