หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
จ้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jun 2024
จ้างก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jun 2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jun 2024
จ้างบำรุงรักษา และตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jun 2024
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jun 2024
จ้างจัดทำ ป้าย X-Stand พร้อมผ้าไวนิล รณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า สำหรับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อย่างมีส่วนร่วมภายใต้บริบทของพื้นที่ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 May 2024
ซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อย่างมีส่วนร่วมภายใต้บริบทของพื้นที่ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 May 2024
ซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อย่างมีส่วนร่วมภายใต้บริบทของพื้นที่ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 May 2024
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ ศก. 0.30 ม. หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2024
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2024
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 May 2024
จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 May 2024
ซื้อชุดเครื่องเสียง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลออนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Apr 2024
ซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุมแบบไร้สาย ชุดไมค์ลอยตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Apr 2024
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Apr 2024
จ้างเหมาติดตั้งราวกันตก หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Apr 2024
จ้างปรับปรุงผิวจราจรโอเวอร์เลย์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Apr 2024
จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Apr 2024
จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Apr 2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Apr 2024
จ้างซ่อมแซมท่อข้ามลำเหมือง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Apr 2024
จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้น และเครื่องสำรองไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Mar 2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) สำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น อำเภอแม่ออน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Mar 2024
จ้างซ่อมแซมถนน คศล. ทางเข้าฌาปนสถานบ้านออนกลาง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Mar 2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก และเครื่องสำรองไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Mar 2024
จ้างปรับปรุงที่พักผ่อนสาธารณะประโยชน์ม่อนธาตุ หมู่ที่ 9 ตำบลออนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Mar 2024
จ้างเหมาจัดทำป้ายชื่อห้องประชุม ป้ายทำเนียบผู้บริหาร ประธานสภาและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Feb 2024
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Feb 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Feb 2024
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุด อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Feb 2024
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Feb 2024
จ้างก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Feb 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Feb 2024
จ้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Feb 2024
จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Feb 2024
จ้างปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Feb 2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jan 2024
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอกรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jan 2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์กองคลัง (เครื่องพิมพ์และเครื่องสำรองไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jan 2024
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jan 2024
จ้างเหมาจัดสถานที่ และเครื่องเสียง พร้อมทำความสะอาด ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jan 2024
ซื้อของขวัญชองรางวัลตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jan 2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jan 2024
ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Jan 2024
จ้างซ่อมแซมสาธารณูปโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Dec 2023
จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน (กองการศึกษา) ห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Dec 2023
ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Dec 2023
ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Dec 2023
จ้างเหมางานกำจัดวัชพืชและกำจัดเศษตอไม้ในลำน้ำแม่ออน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Dec 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Dec 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Dec 2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2023
ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Dec 2023
ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Nov 2023
จ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Nov 2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Nov 2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Nov 2023
จ้างทำระบบแผนที่ภาษี จัดทำฐานภาษี สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2023
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขษ 8524 ชม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Nov 2023
ซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 27 Oct 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน และเก้าอี้ทำงาน) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Oct 2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยโดยไม่มีการพักขยะ ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Oct 2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยโดยไม่มีการพักขยะ ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 Oct 2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยโดยไม่มีการพักขยะ ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 Oct 2023
จ้างเหมาจัดเก็บขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยโดยไม่มีการพักขยะ เดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Oct 2023
จ้างเหมาจัดเก็บขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยโดยไม่มีการพักขยะ ปีงบประมาณ 2567 28 Sep 2023
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 6 22 Sep 2023
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2023
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Sep 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Sep 2023
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Sep 2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่ออน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2023
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Sep 2023
ซื้อเครื่องโทรศัพท์ และตู้สาขาโทรศัพท์ พร้อมติดตั้งเดินสายภายใน อบต.ออนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Sep 2023
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 Sep 2023
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถอีแต๋น หมายเลขครุภัณฑ์ 026-56-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ และของขวัญของรางวัล ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jan 2023
ซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับสนับสนุนภารกิจการป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jan 2023
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดเครื่องเสียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Dec 2022
เก็บขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยโดยไม่มีการพักขยะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 14 Dec 2022
จ้างจัดเก็บขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยโดยไม่มีการพักขยะ เดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Nov 2022