หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
จ้างเหมาจัดเก็บขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยโดยไม่มีการพักขยะ ปีงบประมาณ 2567 28 Sep 2023
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 6 22 Sep 2023
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2023
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Sep 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Sep 2023
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Sep 2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่ออน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2023
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Sep 2023
ซื้อเครื่องโทรศัพท์ และตู้สาขาโทรศัพท์ พร้อมติดตั้งเดินสายภายใน อบต.ออนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Sep 2023
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 Sep 2023
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถอีแต๋น หมายเลขครุภัณฑ์ 026-56-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ และของขวัญของรางวัล ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jan 2023
ซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับสนับสนุนภารกิจการป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jan 2023
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดเครื่องเสียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Dec 2022
เก็บขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยโดยไม่มีการพักขยะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 14 Dec 2022
จ้างจัดเก็บขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยโดยไม่มีการพักขยะ เดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Nov 2022